Elleverantörer

Hem
Länkar


E-post
Cookies

Om elleverantörer
Antalet elleverantörer i Sverige är uppåt 200 stycken. Svensk Energi som är branschföreningen har omkring 170 medlemmar som alla är någon form av elleverantörer.
En del elbolag som exempelvis Sjöbo Energi distribuerar el endast inom kommunens gränser och är med andra ord inte öppna för vem som helst att köpa el hos. En förteckning med leverantörer finns här på elleverantörer. Samtidigt kan man även tänka på att el och energi kan utgöra en viss skillnad. Olja, ved, solenergi och pellets är även det en form av energi som ibland kan konverteras till el. Vi pratar i det fallet då mer i allmänna termer som energibolag.


Elproducenter
Där det bland elleverantörer finns en mångfald råder rakt motsatt förhållande för elproducenter. Ett fåtal stora aktörer dominerar marknaden i Sverige. EON, fd Sydkraft, Vattenfall och Fortum är de tre stora producenterna av elkraft i landet. Kärnkraft och vattenkraft svarar för ungefär 90% av landets energibehov. Ett antal mindre producenter av el finns också, företrädelse mindre anläggningar bestående av några vindkraftverk. Till viss del går det att producera mindre mängder el på egen hand med hjälp av solceller.
Än så länge utgör andra energikällor än kärnkraft och vattenkraft en försvinnande liten del av elproduktionen i landet även om den är på stadig uppgång.


Olika led i energihanteringen
Svenskt Kraftnät delar upp elmarknaden i ett antal olika aktörer dessa är:
• Elanvändaren, helt enkelt konsumenten av el.
• Elhandelsföretaget. Den part på marknaden som fungerar som återförsäljare av dem som producerar elen. I en del fall är producenten och elhandlaren samma företag.
• Elproducenten. Den som producerar elen.
• Nätägaren. Den som ansvarar för att elen når fram till sin slutförbrukare från produktionsanläggningen.


Avregleringen av elmarknaden
Elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996. Före avregleringen styrdes till elpriset till stor del av staten samt att en fri konkurrens mellan elbolagen inte existerade i princip. Efter avregleringen gavs möjlighet att fritt välja sin leverantör av el bland elhandelsbolagen. Om avregleringen gav en positiv eller rent av en negativ effekt för prisnivån är föremål för diskussion. Några länkar om det finns på den här webbplatsen länkavdelning.


Energibesparningar
Elpriset har under de senaste åren gått upp en hel del. En av orsakerna anses vara den bristande konkurrensen mellan elproducenterna, en annan anpassning till den europeiska elmarknaden där priser i allmänhet har läget högre än de svenska. Olika formar av skatter baserade på miljöaspekter ligger också bakom höjning.
Om orsakerna kan man diskutera, men oavsett detta finns det rent ekonomiska skälet till att se över sin elförbrukning. Mindre el som förbrukas desto billigare blir det för det enskilda hushållet eller industrin. För hushållet kan det vara ide att titta över strömförbrukningen på de vitvaror som finns. Några tips på produkter finns här inom kyl, frys. Webbplatser om olika sorters andra sätt kan man hitta om energisnåla produkter.
Även husets system för att skapa värme kan man titta lita på uppvärmning.